Licenční smlouva s koncovým uživatelem pro používání softwarových a hardwarových produktů KME.

(Plná verze)

Tato licenční smlouva koncového uživatele (dále jen "smlouva") je právní smlouvou mezi vámi (jste "držitelem licence" jako fyzická nebo právnická osoba) a CME Slovakia, s.r.o.. - "poskytovatel licence", který uděluje licenci na používání CME Slovakia, s.r.o. Výrobky uvedené v zadávací dokumentaci a v průvodní dokumentaci jako "KME", které mohou zahrnovat vybavení, software a služby a mohou také zahrnovat související elektronická média, tištěné materiály a online nebo elektronickou dokumentaci (souhrnně označovanou jako "Produkt KME"), které jsou chráněny mezinárodními zákony o autorských právech.

DŮLEŽITÉ! PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ:
Instalací nebo používáním KME souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy. Tuto Smlouvu přijmete a Smlouva bude uzavřena, pokud před převzetím nebo instalací KME zvolíte níže uvedené tlačítko nebo pole "Přijímám", "OK" nebo "Ano". Pokud přijmete tuto smlouvu jménem společnosti, organizace nebo vzdělávací instituce; agentura, instituce nebo vládní agentura ("právnická osoba") jako její zplnomocněný zákonný zástupce, pak potvrzujete, že máte oprávnění zavázat organizaci na tyto podmínky a odkazy na vás v tomto dokumentu vás označují jako fyzická osoba koncovému uživateli a organizaci, jejímž jménem tuto smlouvu přijímáte.
A​Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, neinstalujte KME a v budoucnu nepoužívejte Produkty ani služby CME Slovakia, s.r.o.

1. ​UDĚLENÍ LICENCE
KME je licencován, neprodává se. Tato smlouva uděluje vám a vám jen neexkluzivní, omezenou, nepřenosnou, neslicencovatelnou a odvolatelnou licenci na používání produktu pro vaše osobní nebo obchodní účely v souladu s podmínkami zde uvedenými. 
1.1. POVOLENÉ POUŽITÍ 
Na jednom zařízení můžete použít jednu kopii KME. Pokud nákupní a / nebo smluvní dokumentace uvádí větší počet kopií softwarového produktu a / nebo počet senzorů, máte právo používat KME v souladu s takovými specifikacemi. CME Slovakia, s.r.o.. si vyhrazuje všechna ostatní práva. KME můžete používat jen tehdy, je-li to touto smlouvou výslovně povoleno. 
1.2. REGISTRACE KME 
Přijetím této smlouvy souhlasíte s registrací vašeho KME. Registrace vyžaduje platný účet KME, který obsahuje platné kontaktní údaje (jméno, e-mailovou adresu, adresu a/nebo jiné informace, které lze použít pro vaši osobní identifikaci) pro obnovení, aktualizace a další oznámení, jakož i platnou licenci produktu. K používání KME je vyžadován účet v cloudových službách CME Slovakia, s.r.o. O váš počítač, ve spojení s KME, zaručujete, že jste zákonným vlastníkem zařízení a máte všechna zákonná práva na vytvoření účtu. Upozorňujeme, že při instalaci KME na váš počítač a při zohlednění zásad ochrany osobních údajů můžete narazit na omezení přístupu k zařízení a ztrátu dat v důsledku vzdáleného blokování zařízení nebo příkazů k čištění ručně aplikovaných správcem účtu v souvislosti s vaším provádění a/nebo podpora bezpečnostních zásad CME Slovakia, s.r.o.. 
Jako správce máte právo zařízení ovládat, vyhledávat na mapě, používat zámek obrazovky a ověřování, zamykat a mazat data zařízení, šifrovat úložiště médií, mazat dočasné soubory, klíče registru a data prohlížeče, skenovat aplikace a soubory na vaše zařízení. CME Slovakia, s.r.o.. neodpovídá za žádnou škodu, která vám byla způsobena v důsledku porušení důvěrnosti nebo ztráty dat při provádění každé z těchto operací. 
1.3. PŘÍSTUP DO KME 
Jsou vám poskytnuty přihlašovací údaje, aktivační klíč a heslo, které vám umožní přístup ke KME a/nebo k dalším funkcím dostupným prostřednictvím webových stránek CME Slovakia, s.r.o.. Odpovídáte za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla. Tento účet ani licenci udělenou podle této smlouvy nesmíte převést na třetí strany.
Souhlasíte, že přijmete plnou zodpovědnost za všechny činnosti, k nimž dochází pod vaším účtem a heslem. Poskytovatel licence vám v žádném případě neodpovídá v případě, že jsou informace zachyceny neoprávněnou osobou buď při přenosu, nebo u vás doma, v práci nebo na jiném místě přístupu. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo odmítnout službu, uzavřít účty dle vlastního uvážení.

2. OMEZENÍ O KME 
KME můžete používat pouze pro účely, pro které je určen, a pouze v rámci školení, pokynů a dalších dokumentů, které jsou nedílnou součástí KME. 
Nesmíte přímo ani nepřímo autorizovat žádného koncového uživatele nebo jinou třetí stranu k sublicenci, pronájmu, prodej, opětovný prodej, půjčování, pronájmu, sdílení nebo jinému převodu, bez ohledu na protiplnění, od licence od CME Czech, s.r.o.. Pro všechny vytvořené kopie musíte připravit a zahrnout všechna oznámení o autorských právech v jejich původní podobě bez ohledu na médium nebo formu, ve které KME existuje. 
Nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat, vytvářet odvozené práce z prostředí KME, upravovat, překládat nebo provádět jakýkoli pokus o zpětnou analýzu nebo objevit zdrojový kód KME nebo jeho základní myšlenky, algoritmy, formáty souborů, programovací rozhraní nebo rozhraní interoperability. 
Nesmíte dovolit třetím stranám využívat výhod výslovně povolených licenčními podmínkami v doprovodných licenčních podmínkách třetích stran upravujících používání softwaru třetích stran. Společnost CME Slovakia, s.r.o.. nesmíte odebrat žádná vlastnická oznámení ani štítky. Všechna práva, která nejsou níže výslovně uvedena, jsou vyhrazena CME Slovakia, s.r.o.
  
TENTO PRODUKT (KME) NEJSOU URČENY K POUŽITÍ V JAKÉMKOLI NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ, VYŽADUJÍCÍ BEZPEČNÝ PROVOZ NEBO ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ. TENTO PRODUKT NENÍ URČEN K POUŽITÍ V NAVIGACI LETADEL A V řízení letového provozu, JINÝCH DOPRAVNÍCH prostředků, JADERNÝMI ZAŘÍZENÍMI, KOMUNIKAČNÍMI SYSTÉMY, ZBRANNÝMI SYSTÉMY, VŠECHNY APLIKACE NA HLEDÁNIE PORUCHY JAKÝCHKOLI TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ NEBO POŠKOZENÍ VLASTNICTVÍ, NA CELNÍ NEBO HRANIČNÍ KONTROLU.  

3. POVINNOSTI LICENCIE
3.1. LICENČNÉ POPLATOK
Za všetky práva udelené touto zmluvou k dokumentácii produktu a užívateľa musí držiteľ licencie zaplatiť stanovený licenčný poplatok. Poskytovateľ licencie má právo upraviť tarify a obsah služieb písomným oznámením majiteľovi licencie s mesačnou výpovednou lehotou
za predpokladu, že sú pre držiteľov licencie primerané. Najmä technologický pokrok a pokrok KME sú podmienkami a dôvody tejto zmeny. Licenčný poplatok dohodnutý v tejto zmluve nezahŕňa daň z pridanej hodnoty ani iné dane alebo poplatky.
3.2. PLATOBNÉ POSTUP
Faktúry poskytovateľa licencie sú zasielané priamo držiteľmi licencie e -mail.
V prípade prenájmu KME musí byť každý mesačný licenčný poplatok zaplatený v súlade so zmluvnými záväzkami. V opačnom prípade si CME Slovakia, s.r.o.. vyhradzuje právo pozastaviť prevádzku vášho KME.
3.3. ​SÚHLAS S ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE
Spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. vám môže zasielať právne oznámenia a ďalšie oznámenie o službách KME, údržbe alebo našom používanie informácií, ktoré nám poskytnete ( "komunikácie"). Spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. bude zasielať správy prostredníctvom oznámenia KME alebo e-mailom na registrovanú e-mailovú adresu hlavného užívateľa alebo zverejňovať správy na svojich webových stránkach.
Prijatím tejto zmluvy súhlasíte s prijímaním všetkej komunikácie iba prostredníctvom týchto elektronických prostriedkov.
3.4. DODRŽIAVANIE ZÁKONOV
Súhlasíte s používaním KME v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, vrátane miestnych zákonov krajiny alebo oblasti, v ktorej žijete, a v súlade so všetkými príslušnými exportnými zákonmi a predpismi. Výrobok nesmiete používať na žiadne účely zakázanému platnými zákonmi.

4. ÚDRŽBA A PODPORA
4.1. AKTUALIZÁCIA
Aktualizácia KME nahrádzajú a / alebo dopĺňajú kópiu KME, z ktorej vzniklo vaše právo na aktualizáciu.
Prijatú aktualizovanú KME môžete používať iba v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy. Podmienky tejto licencie nahrádzajú a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré medzi vami a spoločnosťou CME Slovakia, s.r.o.. mohli existovať vzhľadom na pôvodný produkt alebo prijatý aktualizovaný produkt. Používaním a prijímaním tejto zmluvy súhlasíte s prijímaním aktualizácií softvéru, databáz, iných služieb a aktualizovaných podmienok tejto zmluvy (ak existujú), ktoré budú prenášané pomocou cloudových služieb CME Slovakia, s.r.o..
4.2. ÚDRŽBA
Prijatím tejto zmluvy potvrdzujete a súhlasíte s tým, že váš systém bude používať na prijímanie a servisu aktualizácií produktov cez internet a nebude používaný k ničomu inému než k prenosu a prijímanie aktualizácií do podpisových súborov CME Slovakia, s.r.o.. pri overovaní platnosti licencie.
4.3. PODPORA
Technická podpora KME je poskytovaná po dobu platnosti licencie KME a môže zahŕňať chat s poradcom technickej podpory a / alebo pomoc konzultanta technickej podpory prostredníctvom vzdialeného prístupu k vášmu zariadeniu. Akákoľvek technická podpora je poskytovaná na základe výhradného uváženia CME Slovakia, s.r.o.. bez záruky akéhokoľvek druhu alebo predĺženia záruky akéhokoľvek druhu. V priebehu poskytovania technickej podpory môže spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. určiť, že technický problém je mimo rozsahu technickej podpory. Spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. si vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť alebo ukončiť akúkoľvek technickú podporu podľa vlastného uváženia, ak držiteľ licencie porušil niektoré z uvedených podmienok tejto zmluvy.


5. AUTORSKÉ PRÁVA
Všetky práva, názvy a obrázky od CME Slovakia, s.r.o.. (Vrátane, ale bez obmedzenia na akýkoľvek programový kód, obrázky, fotografie, logá, animácie, video, audio, hudba, text a "applety"), sprievodné tlačené materiály a všetky kópie materiálov od CME Slovakia, s.r.o. je vo vlastníctve CME Slovakia, s.r.o. Kým práva, tituly a vlastníctvo určitého softvéru tretích strán uvedené v licenciu tretej strany náleží ich príslušným vlastníkom. Spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. je chránená autorskými právami a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Preto musíte s KME zaobchádzať ako s akýmkoľvek iným materiálom chráneným autorskými právami. Všetky práva, ktoré nie sú nižšie výslovne uvedené, sú vyhradené CME Slovakia, s.r.o.

6. UKONČENÍ LICENCE 
Vaše právo používat KME zaniká, když skončí licenční období nebo porušíte jakékoli ustanovení této smlouvy. Licenční období začíná datem, kdy jste zaplatili a zaregistrovali licenci KME na svém účtu, bez ohledu na počet kopií, které můžete použít, a bude trvat po dobu uvedenou v dokumentaci k nákupu nebo související dokumentaci o smluvních transakcích od CME Swiss AG, distributor nebo prodejce, od kterého jste KME zakoupili. 
KME může být automaticky deaktivována na konci licenčního období a nebudete mít nárok na příjem žádných aktualizací funkcí nebo obsahu pro KME. 
Tato smlouva automaticky skončí, pokud nedodržíte jakákoli omezení nebo jiné požadavky v ní popsané. Po jakémkoli ukončení nebo vypršení platnosti této Smlouvy musíte přestat používat KME a vrátit všechny součásti KME (senzorová elektroda, software ERI-qlife a/nebo notebook), pokud byly poskytnuty v rámci omezeného pronájmu nebo testování od CME Swiss AG. Navíc, pokud vám byla KME poskytnuta na základě leasingu nebo na základě testu, není KME převoditelná dědičností ani souvisejícími právy a precedenty. 
V případě vypovězení Smlouvy nemáte nárok na vrácení jakýchkoli finančních prostředků od společnosti CME Swiss AG nebo od jiných prodejců a marketingových partnerů CME Swiss AG pro KME. 
Podmínky týkající se důvěrnosti a omezení používání zůstávají v platnosti i po ukončení této licenční smlouvy.  

7. OMEZENÁ ZÁRUKA 
Poskytovatel licence zaručuje, že produkt během záruční doby plní funkce popsané v provozní dokumentaci. 
Na produkt je poskytována záruka 2 roky od data aktivace účtu. 
Pokud je Produkt pronajatý, záruční doba KME trvá tak dlouho, dokud držitel licence platí své měsíční nájemné.

UPOZORNĚNÍ: CME Swiss AG, OHLEDNĚ SYSTÉMU KME, ODMÍTÁ VŠECHNY DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ, BEZ OMEZENÍ VÝJIMKY JAKO VÝSLOVNĚ UVEDENÉ V TÉTO DOHODĚ. To se vztahuje na: IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODNÍ HODNOTY; PŘEDPOKLÁDANI z hlediska ekonomické návratnosti investice; ŠKODY ZA ZTRÁTU PRACOVNÍ POZICE, ZASTAVENÍ PRÁCE; ZTRÁTU SOFTWARU NEBO ZTRÁTU DAT; PŘESNOST ÚDAJŮ; PŘESNOST OBSAHU INFORMACÍ; NEDOTČENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB; DOKUMENTŮ ZJIŠTĚNÝCH PRÁVNÍ NEBO CELNÍ PRAXÍ; OBCHODNÍM UŽITÍM KME. 
Společnost CME Swiss AG také jedná jménem svých dodavatelů a marketingových partnerů za účelem vyloučení, vyloučení a/nebo omezení závazků, záruk a závazků stanovených v této dohodě, avšak v žádném jiném ohledu ani za žádným jiným účelem. Výše uvedená ustanovení budou vynucena v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony.

7.1 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 
Vady hlášené během smluvní záruční doby jsou odstraněny podle uvážení poskytovatele licence opravou nebo výměnou. Prevence nebo odstranění závady je také považována za přijatelnou opravu. Další nároky na záruku ze strany držitele licence (včetně práva na snížení licenčních poplatků nebo škod) jsou výslovně vyloučeny. 7.2 NOVÉ MODULY A ROZVOJ KME 
Záruční servis nezahrnuje instalaci nových modulů Komplexu nebo nových verzí softwarového produktu, které mohou vzniknout během dalšího vývoje Komplexu. Instalace nových modulů KME nebo nových verzí softwarového produktu Eri a/nebo Eri-qlife, ke kterým může dojít během dalšího vývoje Komplexu, se provádí v souladu s dodatečnými dohodami mezi stranami za zvláštní poplatek. 
7.3 OMEZENÍ 
Poskytovatel licence je osvobozen od záruky do té míry, že vadu softwaru lze přičíst okolnostem, za které nenese odpovědnost. 
Technické údaje, specifikace a výkonnostní charakteristiky obsažené v uživatelské dokumentaci nebo jiných dokumentech poskytovatele licence nepředstavují záruky, pokud nejsou poskytovatelem licence výslovně a písemně uvedeny jako záruky. 

8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KME 
8.1 Jako uživatel KME byste se měli řídit „Uživatelskou příručkou“, která je součástí dokumentace pro KME a její software. 
8.2 Držitel licence má právo používat KME pouze k účelům, pro které je určen, a pouze v rozsahu školení a pokynů, jakož i dalších dokumentů, které jsou jeho součástí. 
8.3 Držitel licence nemá právo jakýmkoli způsobem zasahovat do KME, a především do softwaru, který je jeho součástí (včetně kopírování), a všemi možnými způsoby zabránit takovým jednáním třetích stran nebo pokusům o jejich spáchání. 
8.4 Jakékoli použití KME v rozporu s podmínkami této smlouvy je zakázáno. 
8.5 Poskytovatel licence nabyvatele licence upozorňuje, že jakýkoli zásah do softwaru (nebo jeho součásti) vloženého do počítače, který je součástí KME, je zakázán a představuje podle této smlouvy závažné porušení licenčních podmínek. V případě porušení povinností ze strany Držitele licence, vycházející z předchozí nabídky (nebo třetí osoby, které byla KME dána k dispozici), mohou být přijata opatření, která zabrání možnosti používat software i KME jako celý. V případě výskytu okolností předepsaných v předchozím odstavci se Poskytovatel licence zříká jakékoli odpovědnosti za škodu nebo jiná práva, která v tomto ohledu mohou nabyvateli licence vzniknout. 
8.6 Pokus o otevření jakékoli součásti počítače, která je součástí KME, povede k nemožnosti dalšího používání KME. 
8.7 Je také zakázáno: 
- Defragmentováni databází počítačových disků; 
- Přenos pracovních softwarových souborů z disku na disk (bez ohledu na typ a velikost disků), což je ekvivalentní kopírování; 
- Změňte systémový čas; 
- Změňte atributy souborů umístěných na pevném disku počítače; 
- Otevřete označená připojení umístěná na skříni počítače; 
- Stáhněte si jiný software do počítače (kromě případů, které byly dříve dohodnuty s poskytovatelem licence). 
8.8 Záruční servis společnosti KME, jakož i její opravy a úpravy lze provádět pouze v souladu s požadavky a doporučeními uvedenými v této dohodě nebo v dokumentech obsažených v jejích přílohách, nebo jako součást KME a může ji provádět pouze Poskytovatel licence nebo jeho přidělený a vyškolený personál. 
8.9 V případě porušení podmínek této smlouvy uvedených v článcích 8.2 - 8.8 této smlouvy není poskytovatel licence povinen zajistit obnovení provozuschopnosti KME, dokud držitel licence neprovede plnou zálohu za výkon práce související s obnovení jeho fungování. Výši platby oznámí poskytovatel licence na žádost držitele licence, ale ne dříve, než bude provedeno odborné posouzení KME zaměstnanci poskytovatele licence (v případě potřeby bude KME znovu uvedena do provozu). 
8.10 Držitel licence bere na vědomí skutečnost, že porušení podmínek uvedených v článcích 8.2 - 8.8 této smlouvy představuje hrubé porušení autorských práv poskytovatele licence jako výrobce softwaru, což s sebou nese právní odpovědnost za porušení autorských práv v souladu s švýcarským právem. 
 
9. ODMÍTNUTÍ ŠKOD
K ÚPLNÉMU ROZSAHU POVOLENÉHO PLATNÝMI ZÁKONY, KME A JAKÉKOLI SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S KME, JE VÁM DOKUMENTACE POSKYTOVÁNA „JAK JE“ BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. 
Každý, kdo používá, testuje nebo hodnotí KME, nese veškeré riziko kvality služeb a efektivity jejich aplikace KME. Společnost CME Swiss AG nebude za žádných okolností odpovědná za jakoukoli ztrátu jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně přímých nebo nepřímých škod vyplývajících z používání KME. Neexistuje žádná formální záruka přesnosti, úplnosti a aktuálnosti údajů. Měli byste si být vědomi toho, že aplikace může potenciálně obsahovat chyby, opomenutí a / nebo nepřesnosti v terminologii. 
Úpravy, změny a doplňky KME, jakož i opatření, která slouží k identifikaci a opravě chyb, mohou vést k dočasnému přerušení nebo narušení provozu KME a souvisejících služeb, pouze pokud je to z technických důvodů naprosto nezbytné a musí být přijato držitelem licence. 
Potenciální náklady držitele licence na datové připojení nejsou zahrnuty v ceně (například aktualizace databáze nebo návštěva externího zdroje informací). 
Za účelem ochrany před nároky třetích stran může poskytovatel licence udělit držiteli licence, který si zvolil, právo nadále používat KME, jakož i vyměnit nebo měnit modul KME bez narušení funkcí popsaných v dokumentaci. Další záruky poskytovatele licence vůči držiteli licence jsou vyloučeny v případě skutečných nebo domnělých nároků třetích stran. 
ZODPOVĚDNOST CME Swiss AG V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ CENU, kterou jste za KME zaplatili. Prohlášení a omezení uvedená výše budou platit bez ohledu na to, zda souhlasíte s používáním, hodnocením nebo testováním KME.  

10. TECHNOLOGIE SBĚRU ÚDAJŮ 
CME Swiss AG vás informuje, že v určitých programech nebo produktech může využívat technologii sběru dat ke shromažďování technických informací, zlepšování produktů, poskytování souvisejících služeb, jejich přizpůsobování a předcházení nelicencovanému nebo nezákonnému používání produktu nebo způsobené škodě ve produktů KME. 
Osobní údaje poskytnuté (jméno, e -mail, heslo, adresa) během počátečního nastavení, pokud jsou shromážděny, mohou být použity jako název účtu, pod kterým si můžete zvolit příjem služeb a/nebo pod kterým můžete používat KME. Souhlasíte s tím, že společnost CME Swiss AG může tyto informace používat jako součást služeb poskytovaných v souvislosti s KME. 
Přijetím této smlouvy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost CME Swiss AG může poskytovat aktualizace nebo doplňky k programu nebo produktu, které se automaticky stahují do vašeho zařízení z cloudových služeb CME Swiss AG. Přijetím této smlouvy souhlasíte, že k uzavření smlouvy a používání programu bude možná nutné poskytnout CME Swiss AG určité osobní údaje. 
CME Swiss AG vás informuje, že bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Za účelem zlepšení může společnost KME shromažďovat statistické údaje ve formě anonymních informací. Statistiky jsou založeny na průměru všech statistik poskytovaných uživateli KME. To vám může pomoci při rozhodování o budoucím použití nebo nákupu dalších modulů KME. Informace jsou shromažďovány anonymně a společnost CME Swiss AG si vyhrazuje právo je použít a publikovat pro hodnocení, statistiky a analýzy. 
Souhlasíte s tím, že CME Swiss AG může (i) používat nahraná data z nainstalovaného produktu CME Swiss AG ke zlepšení KME a souvisejících služeb; ii) použít nahraná data pro účely analýzy nebo podávání zpráv, pouze pokud vás takovéto použití neidentifikuje nebo obsahuje jakékoli informace, které by mohly být použity k identifikaci jakékoli osoby. CME Swiss AG si ponechává vlastnictví, veškerá práva a zájmy v jakémkoli duševním vlastnictví nebo pracovním produktu vyplývajícím z použití a analýzy těchto informací. Používáním KME berete na vědomí a souhlasíte s tím, že CME Swiss AG může shromažďovat, zveřejňovat, uchovávat a analyzovat tyto informace pro výše uvedené účely. 
Shromážděné informace jsou nezbytné k optimalizaci funkčnosti produktů CME Swiss AG. 
CME Swiss AG si vyhrazuje právo spolupracovat při jakémkoli soudním řízení a jakémkoli vymáhání práva nebo jiných vládních úřadů souvisejících s vaším používáním KME. 
10.1 INFORMACE PRO SVÉHO KLIENTA 
Společnost CME Swiss AG není určena k používání ani poskytování lékařské pomoci. Použití systému KME a aplikace ERI-Qlife nenahrazuje klinické, laboratorní ani jiná lékařské vyšetření. Procesy a podmínky specifikované ve výsledcích analýzy aplikace ERI-Qlife nepředstavují základ pro definici nemoci nebo diagnózy. Pro odbornou pomoc musíte navštívit odborného lékaře. 
KME se používá výhradně jako prostředek a informační nástroj při kompenzačním korekci. Nejsme lékaři, ani nediskutujeme, ani neporadíme o jakýchkoli problémech souvisejících s léčbou nebo diagnostikou. V souladu s tím jste zodpovědní za všechna klinická rozhodnutí a rozhodnutí na základě údajů o klientech a informací poskytovaných ve službách KME a CME Swiss AG. 
Data zákazníků jsou chráněna zákony a předpisy, které upravují soukromí a bezpečnost zdravotních informací. Při nakládání se všemi osobními údaji musíte dodržovat příslušné zákony a předpisy ve vaší místní jurisdikci. 
Zadáním a přístupem k údajům o zákaznících prostřednictvím Služeb prohlašujete a zaručujete, že jste obdrželi a ponechali si právo a povolení k tomu získáním písemného a podepsaného povolení od zákazníka nebo jinak, jak vyžadují zákony upravující vaši jurisdikci.  

11. POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ ZDROJE LICENCE O KME. 
11.1 Při vytváření webů, stránek na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, TikTok atd.) Nebo jiných informačních zdrojů a/nebo tištěných (reklamních) produktů, které zmiňují KME, můžete (Držitel licence) používat pouze informace, které odpovídají k informacím zveřejněným na webových stránkách CME Swiss AG. V češtině: https://cs.cmeslovakia.eu, https://cz.kmedex.eu 
11.2 Za jakékoli informace, které nejsou v souladu s článkem 11.1 a zveřejněné v informačních zdrojích Držitele licence, CME Swiss AG nenese odpovědnost. Kromě toho zkreslené informace o KME zveřejněné na informačních zdrojích Držitele licence a nedodržující ustanovení článku 11.1 Smlouvy mohou být považovány za zavádějící koncového uživatele služeb KME (klient Držitele licence) a podléhají právní odpovědnosti v souladu se švýcarským právem.  

12. OBECNÁ USTANOVENÍ 
12.1 Zpětná vazba 
Můžete nám poskytnout zpětnou vazbu s rozumnými návrhy a komentáři ohledně KME, včetně zpětné vazby použitelnosti, hlášení chyb a výsledků testů KME (souhrnně „zpětná vazba“). 
Pokud udělíte společnosti CME Swiss AG takovou zpětnou vazbu, udělujete společnosti CME Swiss AG následující celosvětová, exkluzivní, trvalá, neodvolatelná, bezplatná, plně placená práva: (i) vytvářet, používat, kopírovat, upravovat, prodávat, distribuovat, sublicencovat a vytvářet odvozená díla jako součást jakéhokoli produktu, technologie, služby, specifikace nebo jiné dokumentace CME Swiss AG (jednotlivě a souhrnně označované jako „produkty CME Swiss AG“); (ii) veřejně provádět nebo zobrazovat, importovat, vysílat, přenášet, distribuovat, licencovat, nabízet k prodeji a prodávat, pronajímat nebo půjčovat kopie recenzí (a jejich odvozených děl) jako součást jakéhokoli produktu CME Swiss AG; (iii) sublicencovat výše uvedená práva třetím stranám; (iv) sublicence třetím stranám jakékoli nároky na jakékoli patenty, které vlastníte nebo máte licenci, které mohou být porušeny produktem, technologií nebo službou třetí strany, která používá, interaguje, interaguje nebo odkazuje na recenze, nebo jejich část, obsažená v technologie nebo služby KME. Kromě toho zaručujete, že na vaše Zrušení se nevztahují žádné licenční podmínky, které vyžadují, aby společnost CME Swiss AG splnila jakékoli další povinnosti týkající se jakýchkoli produktů CME Swiss AG, včetně jakéhokoli odvolání. 
12.2 Vyšší moc 
Žádná ze stran nemůže dohodu porušit, pokud nemůže plnit své závazky v důsledku přírodní katastrofy, války, mimořádných událostí, stávky pracovníků, teroristických činů, výrazné nefunkčnosti internetu, neschopnosti přijímat zásoby nebo jakýkoli jiný důvod nebo podmínku mimo jeho přiměřenou kontrolu; za předpokladu, že pokud takové důvody nebo podmínky zůstanou v platnosti déle než třicet (30) kalendářních dnů. Každá smluvní strana může ukončit dohodu ovlivněnou takovými okolnostmi vyšší moci na základě písemného oznámení druhé smluvní strany. 
12.3 Tato Dohoda se řídí švýcarským právem a mezinárodními ustanoveními a smlouvami o autorských právech. Výhradní jurisdikcí a místem veškerých sporů vyplývajících z těchto licenčních podmínek jsou soudy švýcarského kantonu St. Gallen. 
12.4 PLATNÉ PRÁVO 
Tato smlouva se řídí švýcarským právem, s výjimkou Úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží (CISG). 
12.5 JURISDIKCE 
Výhradní jurisdikcí pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je Bichwil, St. Gallen, Švýcarsko.

Společnost CME Swiss AG může tuto smlouvu kdykoli revidovat a revidované podmínky se automaticky použijí na odpovídající verze KME a jejích modulů distribuovaných s revidovanými podmínkami smlouvy. Pokud bude jakákoli část této Smlouvy považována za neplatnou a nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost zbývajících podmínek Smlouvy, které zůstanou v platnosti a budou smluvními stranami vymahatelné. 
V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo nesrovnalostí mezi překlady této Dohody do jiných jazyků má přednost anglická verze vydaná společností CME Swiss AG.  

Kontakty CME Swiss AG: 
Dorfstrasse 28, 9248 Bichwil, SG, 
Švýcarsko 
Číslo tel.: +41 71920 03 00, 
e-mail: info@cmeswiss.com 

Zpět