Licenční smlouva k používání Systému KME

(​Zkrácená verze)

licenčnej zmluvy koncového používateľa Systému KME, a to ako v skrátenej, tak v plnej verzii ("Zmluva", odkaz). Táto zmluva obsahuje záručný a ďalšie ustanovenia obmedzujúce zodpovednosť CME Slovakia, s.r.o.. voči Vám (Nadobúdateľovi). Užívaním KME potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste si túto zmluvu prečítal a porozumel jej. Podmienky, informácie a právne výhrada uvedené v tejto Zmluve sú spravodlivé a primerané, a váš súhlas s tým, že sa budete touto zmluvou riadiť a že budete dodržiavať jej ustanovenia, je dobrovoľný. Táto zmluva bude prijatá, ak nižšie vyberiete tlačidlo alebo políčko "Súhlasím", "OK" alebo "Áno".
Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, nepoužívajte ďalej KME ani služby CME Slovakia, s.r.o.


1. POSKYTNUTIE LICENCIE.
Systém KME je poskytovaný na základe licencie, nie sa nepredáva. Touto zmluvou Vám a len Vám udeľujeme neexkluzívnu, obmedzenú, neprenosnú, nepodlicencovatelnou a odvolateľnú licenciu na používanie KME pre vaše osobné alebo obchodné účely v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente.
2. OBMEDZENIA POUŽÍVANIE KME.
Užívanie KME je povolené len v súlade s podmienkami uvedenými v článku 1 tejto zmluvy.
3. LICENČNÉ POPLATEK.
Aby ste vy (Nadobúdateľ) mohol užívať KME, ste povinný zaplatiť licenčný poplatok, ako je uvedené v platobnej dokumentácii a / alebo Aktivačný zmluve.
4. ÚDRŽBA A PODPORA.
Prijatím tejto zmluvy súhlasíte s tým, že Váš systém bude dostávať aktualizácie a vykonávať údržbu KME cez internet a nebude spoločnosťou CME Slovakia, s.r.o.. používaný k ničomu inému než k prenosu a aktualizáciu podpisových súborov CME Slovakia, s.r.o.. pri overovaní licencie.
Ak váš produkt KME dostane aktualizáciu, táto aktualizácia nahrádza a / alebo dopĺňa produkt, ktorý slúžil ako základ pre aktiváciu Vášho práva na aktualizácie v súlade s ustanoveniami článku 4 zmluvy.
Počas doby platnosti licencie CME Slovakia, s.r.o.. k KME máte nárok na technickú podporu, ktorá môže zahŕňať chat s konzultantom oddelenia technickej podpory a / alebo pomoc konzultanta oddelenia technickej podpory prostredníctvom vzdialeného prístupu k zariadeniu v súlade s ustanoveniami článku 4 zmluvy.
5. AUTORSKÉ PRÁVA.
Všetky práva k Produktu a jeho aktualizácie patrí spoločnosti CME Slovakia, s.r.o.. a sú chránené zákonmi o autorských právach a medzinárodnými zmluvami.
6. UKONČENIE.
Vaše právo na užívanie produktu CME Slovakia, s.r.o.. (Licencie) zaniká uplynutím licenčného obdobia alebo ak porušíte niektoré z ustanovení alebo podmienky tejto zmluvy.
Po akomkoľvek ukončení alebo vypršaní platnosti tejto zmluvy musíte prestať KME používať a vrátiť všetky súčasti KME (senzorová elektróda, softvér ERI-qlife a / alebo notebook), ak boli spoločnosťou CME Slovakia, s.r.o.. poskytnuté na základe obmedzeného prenájmu alebo testovanie. Navyše, ak vám bola KME poskytnutá na základe lízingu alebo za účelom testovania, nemožno KME previesť na základe dedičského práva ani súvisiacich práv a precedensov.
CME Slovakia, s.r.o.. si vyhradzuje právo v prípade hrubého porušenia
tejto Zmluvy a / alebo v prípade, že Nadobúdateľ nebude na oznámenie o porušení reagovať jednostranne ukončiť užívanie KME Nadobúdateľom.
V prípade vypovedania zmluvy nemáte nárok na vrátenie akýchkoľvek finančných prostriedkov za KME od spoločnosti CME Slovakia, s.r.o.. alebo od akýchkoľvek obchodných sprostredkovateľov spoločnosti CME Slovakia, s.r.o..
7. OBMEDZENÁ ZÁRUKA.
Na KME je poskytovaná dvojročná záruka, ktorá začína odo dňa aktivácie účtu.
Ak je KME prenajímaný, trvá záručná doba na KME po dobu, kým platí nadobúdateľ mesačné nájomné.
Poskytovateľ zaručuje, že KME bude počas záručnej doby plniť funkcie uvedené v prevádzkovej dokumentácii. Závady reklamovaný Nadobúdateľom počas záručnej doby v súlade s touto zmluvou a / alebo Aktivačné zmluvou budú odstránené podľa uváženia Poskytovateľa opravou alebo výmenou.

PRÁVNA VÝHRADA: CME SLOVAKIA, S.R.O. ODMIETA BEZ OBMEDZENIA VŠETKY ĎALŠIE ZÁRUKY NA SYSTÉM KME, A TO AKO VÝSLOVNÉ, TAK IMPLICITNÉ, OKREM, VÝSLOVNE UVEDENÝCH V TEJTO ZMLUVE. TO PLATÍ NA: IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODNÉ HODNOTY; PREDPOKLADANÝ Z HĽADISKA EKONOMICKÉ NÁVRATNOSTI INVESTÍCIE; ŠKODY ZA STRATU PRACOVNÉ POZÍCIE, ZASTAVENIE PRÁCE; STRATU SOFTVÉRU ALEBO STRATU DÁT; PRESNOSŤ ÚDAJOV; PRESNOSŤ OBSAHU INFORMÁCIÍ; NEDOTKNUTÁ PRÁVA TRETEJ OSOBY; DOKUMENTOV ZISTENÝCH PRÁVNE ALEBO COLNÝ PRAXOU; OBCHODNÝM VYUŽITÍM KME.

8. Použití systému KME a aplikace ERI-Qlife nenahrazuje klinická, laboratorní ani jiná lékařská vyšetření. Procesy a podmínky uvedené ve výsledcích analýzy aplikace ERI-Qlife nejsou základem pro zjištění onemocnění nebo stanovení diagnózy. Pro odbornou pomoc musíte navštívit odborného lékaře. 
9. TECHNOLOGIE sběru údajů 
Přijetím této smlouvy souhlasíte s tím, že k uzavření aktivační smlouvy, vytvoření uživatelského účtu a používání programu KME bude možná zapotřebí poskytnout CME Slovakia, s.r.o.. určité osobní údaje. CME Slovakia, s.r.o.. prohlašuje, že bude zpracovávat vaše osobní údaje přesně v souladu s platnou legislativou (GDPR EU) a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Používáním KME berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost CME Slovakia, s.r.o.. může shromažďovat, zveřejňovat, ukládat a analyzovat statistické údaje jako anonymní informace pro účely uvedené v článku 9 smlouvy. 
10. POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ ZDROJE NABYVATELE O KME. 
Při tvorbě webových stránek, stránek na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, TikTok atd.) nebo jiných informačních zdrojích a/nebo tištěných (reklamních) produktech, které zmiňují KME, může Nabyvatel použít pouze informace, které odpovídají informacím zveřejněným na webových stránkách CME Slovakia, sro, v češtině: https://cs.cmeslovakia.eu, https://cz.kmedex.eu 
CME Slovakia, s.r.o.. není odpovědná za jakékoli informace, které nejsou v souladu s prvním odstavcem článku 10 Smlouvy, avšak byly zveřejněny v informačních zdrojích Nabyvatele. Kromě toho mohou být zkreslené informace o KME zveřejněny na informačních zdrojích Nabyvatele, které nejsou v souladu s článkem 10 Smlouvy, považovány za zavádějící pro koncového uživatele (klienta Nabyvatele) a vést ke vzniku právní odpovědnosti v souladu se zákony EU.

Kontakty CME Slovakia, s.r.o.: 
Kopčianska 10, Bratislava 851 01, 
Slovensko
Číslo tel.: +421 944 944 321 
e-mail: info@cmeslovakia.eu

Zpět