Zásady ochrany osobních údajů při používání systému KME

Tyto zásady ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů upravují zpracování a používání osobních a jiných údajů uživatelů Systému KME výrobcem Systému, společností CME Slovakia, s.r.o. (dále jen Provozovatel). Aktuální verze těchto zásad ochrany osobních údajů je neustále k dispozici ke kontrole a je zveřejněna na internetu na adrese: https://www.cz.wiki-kme.com/Privacy_policy.html. 
Uživatel přenosem osobních a jiných údajů Provozovateli prostřednictvím používání Systému potvrzuje svůj souhlas s použitím uvedených údajů za podmínek uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud Uživatel nesouhlasí s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů, je povinen přestat používat Systém. Bezpodmínečný souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů je začátkem používání Systému KME.

1. PODMÍNKY 
1.1. systém KME. Všechna výhradní práva k Systému KME a jeho jednotlivým prvkům (včetně softwaru, designu) patří v plném rozsahu Provozovateli. Převod výhradních práv na Uživatele není předmětem těchto Zásad ochrany osobních údajů. 
1.2. Uživatel – osoba používající Systém KME. 
1.3. Legislativa znamená současnou legislativu Evropské unie. 
1.4. Osobní údaje - osobní údaje Uživatele, které Uživatel poskytne samostatně při registraci nebo v procesu využívání funkcionality Systému KME. 
1.5. Údaje - další údaje o Uživateli (nejsou zahrnuty v konceptu Osobní údaje). 
1.6. Registrace - vyplnění Registračních formulářů používaných v Systému Uživatelem uvedením potřebných údajů. 
1.7. Registrační formulář - formulář nacházející se v Systému, který musí Uživatel vyplnit, aby mohl Systém využívat v plném rozsahu. objem. 1.8. Služba(y) - služby poskytované Provozovatelem na základě smlouvy.

2. SBĚR A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
2.1. Provozovatel shromažďuje a uchovává jen ty Osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování Služeb Provozovatelem a interakci s Uživatelem. 
2.2. Za správnost a přesnost uvedených Osobních údajů odpovídá Uživatel. 
2.3. Osobní údaje mohou být použity pro následující účely: 
2.3.1. poskytování Služeb Uživateli; 
2.3.2. identifikace Uživatele; 
2.3.3. interakce s uživatelem; 
2.3.4. zasílání informačních materiálů, poznámek a žádostí Uživateli; 
2.3.5. provádění statistických a jiných studií; 
2.4. Provozovatel zpracovává i následující údaje: 
2.4.1. příjmení, jméno a příjmení; 
2.4.2. Emailová adresa; 
2.4.3. telefonní číslo (včetně mobilu).

3. POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ 
3.1. Provozovatel se zavazuje používat Osobní údaje v souladu se zákony EU, Všeobecným nařízením o ochraně údajů (EU) 2016/679 (GDPR) a interními dokumenty Provozovatele. 
3.2. V souvislosti s Osobními údaji a jinými Uživatelskými údaji se zachovává jejich důvěrnost, s výjimkou případů, kdy jsou uvedené údaje veřejně dostupné. 
3.3. Provozovatel má právo ponechat si archivní kopii Osobních údajů. Provozovatel má právo uchovávat Osobní údaje a Údaje na serverech mimo území aktuální země lokalizace Uživatele. 
3.4. Provozovatel má právo přenést Osobní údaje a Údaje Uživatele bez souhlasu Uživatele těmto osobám: 
3.4.1. státním orgánům včetně vyšetřovacích a vyšetřovacích orgánů a samosprávám na jejich odůvodněnou žádost; 
3.4.2. v jiných případech výslovně stanovených platnou legislativou aktuální země, ve které se Uživatel nachází. 
3.5. Provozovatel má právo přenést Osobní údaje a Údaje třetím osobám neuvedeným v bodě 3.4. těchto Zásad ochrany osobních údajů v následujících případech:
3.5.1. Uživatel vyjádřil svůj souhlas s takovým jednáním; 
3.5.2. převod je nezbytný v rámci používání Systému Uživatelem nebo poskytování Služeb Uživateli; 
3.6. Provozovatel provádí automatizované zpracování Osobních údajů a údajů.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
4.1. Provozovatel provádí přiměřenou ochranu Osobních a jiných údajů v souladu s Právní úpravou (bod 3.1 tohoto dokumentu) a přijímá nezbytná a dostatečná organizační a technická opatření na ochranu Osobních údajů. 
4.2. Aplikovaná ochranná opatření mimo jiné umožňují chránit Osobní údaje před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, úpravou, blokováním, kopírováním, šířením, jakož i před jiným protiprávním jednáním třetích osob s nimi.

5. DALŠÍ USTANOVENÍ 
5.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem vzniklý v souvislosti s uplatňováním Zásad ochrany osobních údajů se řídí právem aktuální země lokalizace Uživatele. 
5.2. Všechny případné spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny v souladu s platnou legislativou v místě registrace Provozovatele. Před podáním žaloby k soudu musí Uživatel dodržet povinné přípravné řízení a písemně zaslat příslušný nárok Provozovateli. Lhůta pro odpověď na reklamaci je 30 (třicet) pracovních dnů. 
5.3. Pokud se z jednoho nebo druhého důvodu zjistí, že jedno nebo více ustanovení Zásad ochrany osobních údajů jsou neplatné nebo nevykonatelné, neovlivní to platnost nebo použitelnost zbývajících ustanovení Zásad ochrany osobních údajů. 
5.4. Provozovatel má právo kdykoli jednostranně změnit Zásady ochrany osobních údajů (zcela nebo částečně) bez předchozí dohody s Uživatelem. Všechny změny nabývají platnosti od jejich zveřejnění v Systému KME. 
5.5. Uživatel se zavazuje nezávisle sledovat změny Zásad ochrany osobních údajů prostudováním aktuální verze. 
5.6. Veškeré návrhy nebo dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů je třeba nahlásit na e-mail: info@cmeslovakia.eu

Kontakty CME Slovakia, s.r.o.: 
Kopčianska 10, Bratislava 851 01, 
Slovensko
Číslo tel.: +421 944 944 321 
e-mail: info@cmeslovakia.eu

Zpět